Rekrutacja

Wniosek o przyjęcie do II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego 
im. Toniego Halika w Ostrołęce

Proszę o przyjęcie do klasy

wybierz max. 3 oddziały w jakiej chciałbyś się uczyć

Dane osobowe kandydata

Adres zamieszkania kandydata

DANE RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO

DANE DRUGIEGO RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO

Informacje dodatkowe

Po wypełnieniu wniosku, należy przyjść do kancelarii szkoły celem podpisu formularza.

Wniosek powinien podpisać kandydat do szkoły i rodzic/ opiekun prawny.

Bez wymaganych podpisów kandydata do szkoły i rodziców/ opiekunów prawnych wniosek jest nieważny.

Do wniosku należy dołączyć pozostałe, niezbędne dokumenty.

Rekrutacja do II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego  odbywa się w systemie naboru elektronicznego  miasta Ostrołęki

www. ostroleka.edu.com.pl 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły!

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • 3 fotografie,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
 • zaświadczenie o zdanym egzaminie z OKE,
 • karta zdrowia,
 • wpisowe 20zł,
 • zakup munduru (wzór 2010) we własnym zakresie do 30 sierpnia b.r. - dotyczy klas mundurowych 

 

Warunki przyjęć do szkoły na rok 2020/2021 - nowe terminy  1498744095 new 4

Regulamin testu sprawności fizycznej do klasy mundurowej  1498744095 new 4 

Wniosek o przyjęcie do szkoły  1498744095 new 4

Procedury zmiany szkoły na II Społeczne LO w Ostrołęce  

 

INFORMACJA O PROFILACH KSZTAŁCENIA W II SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. TONIEGO HALIKA W OSTROŁĘCE

PROFIL WOJSKOWO-POLICYJNY

Profil wojskowo – policyjny daje możliwość zdobycia wiedzy ogólnej, umożliwiającej podjęcie dowolnych studiów. Rozwój sprawności fizycznej niezbędnej do podjęcia służby i kształtowania aktywnego stylu życia. Zwiększa odporność psychiczną i samodyscyplinę, stanowiąc bezcenny kapitał na przyszłość w pracy zawodowej i w życiu osobistym. Kierunek nauki zwiększa możliwości uzyskania ciekawej pracy zarówno w policji, wojsku, jak i innych instytucjach mundurowych kształtując przy tym patriotyzm i tożsamość narodową.

W czasie nauki liceum w klasie wojskowo- policyjnej:

 • będziesz brał udział w obozach wojskowych z udziałem żołnierzy zawodowych z Mazurskiego Batalionu Saperów w Orzyszu,
 • rajdach wojskowych z udziałem żołnierzy zawodowych 8.Szczycieńskiego Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu k/Szczytna,
 • pokazach i uroczystościach wojskowych w zaprzyjaźnionych jednostkach,
 • zapoznasz się ze specyfiką pracy zawodowego żołnierza i policjanta,
 • spotkasz się z przedstawicielami różnych służb mundurowych,
 • weźmiesz udział w rozprawach sądowych,
 • nauczysz się dowodzenia zespołem,
 • poznasz elementy musztry indywidualnej i zespołowej,
 • poprawisz sprawność fizyczną, sprawdzisz swoje umiejętności na torze, przeszkód dla kandydatów do wojska i policji,
 • weźmiesz udział w zawodach: "Sprawni jak Żołnierze", "O Srebrne Muszkiety", Musztra paradna itp.
 • nabędziesz umiejętności strzeleckich,
 • wyjedziesz do jednostek wojskowych, policyjnych, służb więziennictwa i miejsc pamięci narodowej.

Przedmioty rozszerzone:

- geografia, wiedza o społeczeństwie lub historia, wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty dodatkowe: edukacja wojskowa, edukacja policyjna,

samoobrona/taktyka i techniki interwencji.

Szkoła współpracuje z: Ministerstwem Obrony Narodowej, Akademią Sztuki Wojennej, 15.Giżycką Brygadą Zmechanizowaną, Wojskowym Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego Wojsk w Bemowie Piskim k/Orzysza, 15. Mazurskim Batalionem Saperów w Orzyszu, 8. Szczycieńskim Batalionem Radiotechnicznym w Lipowcu k/Szczytna, Wojskową Komendą Uzupełnień w Ostrołęce, Komendą Miejską Policji w Ostrołęce, Zakładem Karnym w Ostrołęce, Strzelnicą Sportową "OBROŃCA" w Troszynie.

PROFIL DZIENNIKARSKO- JĘZYKOWY

Profil dziennikarsko- językowy skierowany jest do osób chcących w praktyczny sposób nauczyć się dziennikarstwa, prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego, z wykorzystaniem warsztatów językowych, nastawionych na swobodną komunikację.

Proponujemy:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne z podstaw dziennikarstwa.
 • Zgłębienie zasad tworzenia tekstów informacyjnych, publicystycznych oraz praktycznego stosowania technik multimedialnych.
 • Zajęcia z teorii kultury, retoryki, redagowania i formatowania tekstu.
 • Warsztaty językowe, na których nauczysz się, jak łamać bariery językowe, a także zmierzysz się z sytuacjami typowymi dla pracy dziennikarza.

Proponowane rozszerzenia: - język polski, język angielski, język niemiecki

Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie, retoryka i teoria kultury

- interpretacja tekstów (w tym także filmowych), warsztaty językowe (nastawione na swobodną konwersację).

Zajęcia praktyczne:

- prowadzenie szkolnego radiowęzła "Domowy Klub" (przedstawianie najważniejszych informacji z życia szkoły, tworzenie listy przebojów, itp.),

- tworzenie gazetki „Slogan”

- pisanie scenariuszy spektakli teatralnych (współpraca z profilem humanistyczno – artystycznym),

- udział w uroczystościach i wystąpieniach szkolnych (trening opanowania stresu, poprawności językowej, dykcji),

- tworzenie filmów krótkometrażowych,

- współpraca z lokalnymi mediami (zamieszczanie w lokalnych mediach ciekawostek z życia szkoły),

- redagowanie i formatowanie tekstu (zasady wykorzystania programów komputerowych do edycji tekstu i grafiki oraz nowoczesne technologie tworzenia gazet internetowych).

 

PROFIL HUMANISTYCZNO-ARTYSTYCZNY

Jeżeli lubisz czytać, pasjonujesz się historią, interesujesz Cię teatrem i malarstwem to profil właśnie dla Ciebie. Dzięki niemu w klasie o profilu w zakresie rozszerzonym z języka polskiego i historii oraz zajęć dodatkowych historii sztuki zyskasz umiejętności krytycznego myślenia, poznasz sztukę argumentacji, udoskonalisz swój warsztat aktorski. Swoje zainteresowania możesz rozwijać biorąc udział w zajęciach dodatkowych koła teatralnego. Dla utalentowanych plastycznie do dyspozycji mamy również pracownię rysunku i malarstwa. Kolejnym walorem są zajęcia informatyczne oferujące projektowanie graficzne.

Klasa dla młodzieży z zainteresowaniami humanistycznymi oraz talentem aktorskim i malarskim.

Oferujemy przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, historia.

Zajęcia dodatkowe: historia sztuki, rysunku i malarstwa oraz informatyka z elementami projektowania graficznego, do dyspozycji: pracownia rysunku i malarstwa, zajęcia plenerowe, warsztaty teatralne.

 

PROFIL JĘZYKOWO-TURYSTYCZNY

Profil językowo-turystyczny skierowany jest do osób otwartych, kochających turystykę i podróże, chcących poszerzać swoją wiedzę z zakresu turystyki m.in. nauczyć się zasad organizacji wycieczek oraz rozwijać swoje zainteresowania lingwistyczne na warsztatach językowych, nastawionych na swobodną komunikację, poprzez łączenie języka używanego w sytuacjach codziennych z językiem o tematyce turystycznej.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język niemiecki, geografia.

Proponujemy:

 • warsztaty językowe – prowadzenie konwersacji o tematyce turystycznej, rozszerzenie słownictwa z zakresu turystyki i hotelarstwa,
 • zajęcia z kulturoznawstwa,
 • zgłębianie zasad organizacji wycieczek w świetle istniejących przepisów,
 • ćwiczenia kształtujące umiejętności korzystania z map turystycznych, GPS, przewodników oraz aplikacji: Google Earth Pro, Google Scholar, Google Maps,
 • zajęcia z metod ochrony środowiska,
 • wzbogacanie wiedzy o dobrach kultury, ich wartości i znaczeniu w życiu każdej społeczności, w tym: obiekty kultury "Małej Ojczyzny" - Ziemie Ostrołęckie; regiony kulturowe Polski. Obszary o dużych przyrodniczych i antropogenicznych walorach turystycznych; obiekty antropogeniczne wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO,
 • nawiązanie współpracy z biurem turystycznym (spotkania z przewodnikiem, pilotem wycieczek).
 • możliwość zaplanowania i zorganizowania wycieczki dla swojej klasy– praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy,
 • na koniec podjęcie działań zmierzających do umożliwienia najlepszym uczniom uzyskania uprawnień pilota lub kierownika wycieczek.

 

PROFIL SPOŁECZNO-PRAWNY

Jesteś osobą otwartą, umiesz pracować zespołowo, jesteś kreatywny i komunikatywny, chcesz zrozumieć mechanizmy funkcjonowania państw, społeczeństw i instytucji życia publicznego, wybierz klasę społeczno – prawną.

Jeśli wybierzesz naukę w klasie o tym profilu, skutecznie przygotujemy Cię do matury z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.

Język polski pozwoli Ci rozwinąć umiejętność i kulturę wypowiadania się, co jest niezbędne w prowadzeniu skutecznej komunikacji społecznej.

Historia poprzez pokazanie procesów historycznych pozwoli Ci lepiej zrozumieć podłoże współczesnych problemów społeczno- politycznych i uzupełnić w ten sposób wiedzę o społeczeństwie. Ukazując zaś tło historyczne ułatwi analizować utwory literackie.

Wiedza o społeczeństwie pomoże w nabyciu kompetencji społecznych bardzo pożądanych na rynku pracy przez pracodawców.

W celu lepszego przygotowania do matury uczniowie uczestniczą w dodatkowych konsultacjach przedmaturalnych. W celu lepszego przygotowania do matury uczniowie uczestniczą w dodatkowych konsultacjach przedmaturalnych.

Rozszerzeniem programu wiedzy o społeczeństwie są dodatkowe zajęcia z edukacji prawa. W ramach tych zajęć uczniowie poznają specyfikę pracy w wymiarze sprawiedliwości i organach ścigania. Służą temu m.in. zajęcia, które odbywają się w Sądzie Okręgowym i Sądzie Rejonowym w Ostrołęce. Uczniowie mają możliwość poprzez spotkanie z pracownikami Sądu (sędzia, prokurator, protokolant), zwiedzanie budynku i uczestnictwo w procesach sądowych, zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania sądownictwa w Polsce. Szkoła współpracuje również z Miejską Komendą Policji w Ostrołęce oraz Zakładem Karnym w Przytułach Starych.

Edukacja prawna pozwala też lepiej przygotować się do matury z wiedzy o społeczeństwie oraz olimpiad prawniczych w zakresie podstaw prawa, głównie konstytucyjnego, karnego, cywilnego i pracy.

Szkoła jest organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. Celem olimpiady jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy i poszanowania dla prawa.

Laureaci i finaliści otrzymali cenne nagrody, dyplomy i zaświadczenia laureata/finalisty, co uprawnia do przyjęcia na studnia do 12 uczelni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Olimpiady www.olimpiadaprawa.pl.

W roku szkolnym 2020/2021 utworzona zostanie na potrzeby edukacji społeczno-prawnej szkolna sala sądowa.. W sali sądowej uczniowie odbywać będą zajęcia poświęcone procesowi sądowemu i funkcjonowaniu instytucji wymiaru sprawiedliwości. W sposób szczególny z sali sądowej będą korzystać uczniowie klas o profilu społeczno-prawnym i uczestnicy zajęć związanych z tematyką prawną. Sala będzie ułatwiała zapoznanie się uczniów ze specyfiką poszczególnych postępowań sądowych oraz z innymi zagadnieniami prawnymi. Ponadto pomieszczenie pozostaje dostępne na potrzeby zajęć tematycznych z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i innych przedmiotów dla uczniów wszystkich klas.

 

Zakwaterowanie w Bursie Regionanej w Ostrołęce

Nasza szkoła współpracuje z Bursą Regionalną w Ostrołęce, ul. Traugutta 9a, tel. 29/760–28–01 w sprawie zakwaterowania uczniów spoza Miasta Ostrołęki. W celu złożenia wniosku o przyjęcie do Bursy proszę bezpośrednio kontaktować się z Dyrektorem Bursy Panią mgr Aliną Ambroziak.

Podaję również adres e-mailowy: dyrektor@bursa.ostroleka.pl

www.bursa.ostroleka.pl