Kierunki

logoHINFORMACJA O PROFILACH KSZTAŁCENIA W II SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. TONIEGO HALIKA W OSTROŁĘCE

 

 

 

PROFIL WOJSKOWY – Oddział Przygotowania Wojskowego

3SzkolenieOPW2023 10Profil wojskowy daje możliwość zdobycia wiedzy ogólnej, umożliwiającej podjęcie dowolnych studiów. Rozwój sprawności fizycznej niezbędnej do podjęcia służby i kształtowania aktywnego stylu życia. Zwiększa odporność psychiczną i samodyscyplinę, stanowiąc bezcenny kapitał na przyszłość w pracy zawodowej i w życiu osobistym. Kierunek nauki zwiększa możliwości uzyskania ciekawej pracy zarówno w policji, wojsku, jak i innych instytucjach mundurowych kształtując przy tym patriotyzm i tożsamość narodową.

 

 

 

 

W czasie nauki liceum w klasie wojskowej - OPW:

 • będziesz brał udział w obozach wojskowych z udziałem żołnierzy zawodowych z Mazurskiego Batalionu Saperów w Orzyszu,
 • rajdach wojskowych z udziałem żołnierzy zawodowych 8. Szczycieńskiego Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu k/Szczytna,
 • pokazach i uroczystościach wojskowych w zaprzyjaźnionych jednostkach,
 • zapoznasz się ze specyfiką pracy zawodowego żołnierza i policjanta,
 • spotkasz się z przedstawicielami różnych służb mundurowych,
 • weźmiesz udział w rozprawach sądowych,
 • nauczysz się dowodzenia zespołem,
 • poznasz elementy musztry indywidualnej i zespołowej,
 • poprawisz sprawność fizyczną, sprawdzisz swoje umiejętności na torze, przeszkód dla kandydatów do wojska i policji,
 • weźmiesz udział w zawodach: "Sprawni jak Żołnierze", "O Srebrne Muszkiety", Musztra paradna itp.,,
 • nabędziesz umiejętności strzeleckich,
 • wyjedziesz do jednostek wojskowych, policyjnych, służb więziennictwa i miejsc pamięci narodowej.

Przedmioty rozszerzone: - geografia lub historia, wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty dodatkowe: edukacja wojskowa, samoobrona/taktyka i techniki interwencji, szkolenie wojskowe OPW.

8Paintball 2022 40Szkoła współpracuje z: Ministerstwem Obrony Narodowej, Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie, 15.Giżycką Brygadą Zmechanizowaną, Wojskowym Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego Wojsk w Bemowie Piskim k/Orzysza, 15.Mazurskim Batalionem Saperów w Orzyszu, 8. Szczycieńskim Batalionem Radiotechnicznym w Lipowcu k/Szczytna, 18. Pułkiem Logistycznym w Łomży, 5.Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej/52.Batalion Piechoty Lekkiej w Komorowie, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostrołęce, Komendą Miejską Policji w Ostrołęce, Zakładem Karnym w Ostrołęce, Strzelnicą Sportową "OBROŃCA" w Troszynie.

 

 

 

Zapraszamy do rekrutacji  

 

 

PROFIL HUMANISTYCZNO-PRAWNY

temidaJeżeli lubisz czytać, pasjonujesz się historią, wiedzą o społeczeństwie, ekonomią, interesujesz się edukacją prawną to profil właśnie dla Ciebie. Dzięki niemu w klasie o profilu w zakresie rozszerzonym z języka polskiego historii oraz zajęć dodatkowych historii sztuki zyskasz umiejętności krytycznego myślenia, poznasz sztukę argumentacji, udoskonalisz swój warsztat aktorski. Swoje zainteresowania możesz rozwijać biorąc udział w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie.

Klasa dla młodzieży z zainteresowaniami humanistycznymi i prawniczymi. Oferujemy przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- język polski, historia, wiedza o społeczeństwie;

- zajęcia dodatkowe: edukacji prawnej oraz informatyka, kółko teatralne.

Jesteś osobą otwartą, umiesz pracować zespołowo, jesteś kreatywny i komunikatywny, chcesz zrozumieć mechanizmy funkcjonowania państw, społeczeństw i instytucji życia publicznego, wybierz klasę humanistyczno-prawną.

Jeśli wybierzesz naukę w klasie o tym profilu, skutecznie przygotujemy Cię do matury z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.

Język polski pozwoli Ci rozwinąć umiejętność i kulturę wypowiadania się, co jest niezbędne w prowadzeniu skutecznej komunikacji społecznej.

Historia poprzez pokazanie procesów historycznych pozwoli Ci lepiej zrozumieć podłoże współczesnych problemów społeczno- politycznych i uzupełnić w ten sposób wiedzę o społeczeństwie. Ukazując zaś tło historyczne ułatwi analizować utwory literackie.

Wiedza o społeczeństwie pomoże w nabyciu kompetencji społecznych bardzo pożądanych na rynku pracy przez pracodawców.

W celu lepszego przygotowania do matury uczniowie uczestniczą w dodatkowych konsultacjach przedmaturalnych. W celu lepszego przygotowania do matury uczniowie uczestniczą w dodatkowych konsultacjach przedmaturalnych.

Rozszerzeniem programu wiedzy o społeczeństwie są dodatkowe zajęcia z edukacji prawa. W ramach tych zajęć uczniowie poznają specyfikę pracy w wymiarze sprawiedliwości i organach ścigania. Służą temu m.in. zajęcia, które odbywają się w Sądzie Okręgowym i Sądzie Rejonowym w Ostrołęce. Uczniowie mają możliwość poprzez spotkanie z pracownikami Sądu (sędzia, prokurator, protokolant), zwiedzanie budynku i uczestnictwo w procesach sądowych, zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania sądownictwa w Polsce. Szkoła współpracuje również z Miejską Komendą Policji w Ostrołęce oraz Zakładem Karnym w Przytułach Starych.

Edukacja prawna pozwala też lepiej przygotować się do matury z wiedzy o społeczeństwie oraz olimpiad prawniczych w zakresie podstaw prawa, głównie konstytucyjnego, karnego, cywilnego i pracy.

Szkoła jest organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. Celem olimpiady jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy i poszanowania dla prawa.

Laureaci i finaliści otrzymali cenne nagrody, dyplomy i zaświadczenia laureata/finalisty, co uprawnia do przyjęcia na studnia do 12 uczelni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Olimpiady. www.olimpiadaprawa.pl.

Utworzona zostanie na potrzeby edukacji społeczno-prawnej szkolna sala sądowa. W sali sądowej uczniowie odbywać będą zajęcia poświęcone procesowi sądowemu i funkcjonowaniu instytucji wymiaru sprawiedliwości. W sposób szczególny z sali sądowej będą korzystać uczniowie klas o profilu społeczno-prawnym i uczestnicy zajęć związanych z tematyką prawną. Sala będzie ułatwiała zapoznanie się uczniów ze specyfiką poszczególnych postępowań sądowych oraz z innymi zagadnieniami prawnymi. Ponadto pomieszczenie pozostaje dostępne na potrzeby zajęć tematycznych z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i innych przedmiotów dla uczniów wszystkich klas.

Zapraszamy do rekrutacji  

 

 

 

PROFIL POLICYJNY- NOWA OFERTA EDUKACYJNA

66Legionowo 2019 5Oferta jest skierowana przede wszystkim do uczniów widzących swoją przyszłość w niebieskim, policyjnym mundurze. Powinni ją jednak rozważyć wszyscy, którzy myślą o pracy w pokrewnych policji służbach takich jak: służba celna, straż miejska i agencje ochrony.

Program nauczania został opracowany tak, aby zwiększyć szansę naszych absolwentów na powodzenie podczas testów rekrutacyjnych (merytorycznych i sprawnościowych) do służby w policji lub dalszej edukacji np. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji absolwenci klas policyjnych otrzymają 2 dodatkowe punkty podczas rekrutacji do pracy w Policji!

Zajęcia prowadzone są przez emerytowanych pracowników Policji.

Dodatkowo jest realizowana innowacja pedagogiczna „Edukacja policyjna”. Dzięki temu nasi uczniowie zdobywają wiedzę specjalistyczną przydatną w dalszym procesie przygotowania do zawodu policjanta. Głównym celem innowacji jest uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć, a także rozwijanie sprawności intelektualnej i psychomotorycznej uczniów.

Młodzież zapozna się z wiadomościami z:

- zakresu historii, organizacji i roli policji w systemie bezpieczeństwa państwa;

- etyki policyjnej;

- zakresu kształtowania postaw patriotycznych, obywatelskich i szacunku do tradycji; - zasad użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego;

- prawa karnego i prawa wykroczeń;

- postępowania dochodzeniowego;

- przykładowymi testami psychologicznymi.

Ponadto chętni uczniowie uczestniczą w organizowanych przez szkołę zajęciach z samoobrony, kursach ochroniarskich, obozach szkoleniowych, zawodach sportowych oraz zawodach z zakresu obronności. Na zajęciach wychowania fizycznego dodatkowo realizują treści z zakresu sztuk walki pokonywania sprawnościowego toru przeszkód.

W szkole znajduje się odpowiednia baza dydaktyczna oraz wyposażenie np.:

- strzelnica wirtualna;

- hala sportowa;

Przedmioty dodatkowe: - podstawy szkolenia policyjnego;

Inne zajęcia: - szkolenie strzeleckie

Przedmioty rozszerzone: - geografia, język angielski, informatyka

Przedmioty punktowane: - język polski; - matematyka; - geografia; - informatyka.

Języki obce: - j. angielski - obowiązkowy; - j. niemiecki lub j. rosyjski*

* w przypadku wyboru j. niemieckiego i j. rosyjskiego decyduje większość klasy.

 

Po ukończeniu klasy policyjnej i zdaniu matury można znaleźć zatrudnienie w:

- wszelkich instytucjach mundurowych, prawnych, penitencjarnych, administracji państwowej i publicznej, inspekcji i straży;

- firmach ochroniarskich, detektywistycznych (po nabyciu praktyki), dozorujących i transportujących walory i środki pieniężne;

- po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego lub resocjalizacyjnego w schroniskach dla nieletnich, domach wychowawczych itp.;

-instytucjach profesjonalnych niszczenia dokumentów niejawnych;

- środkach masowego przekazu;

- aplikować do postępowania rekrutacyjnego do pracy w Policji oraz innych służbach odpowiedzialnych za porządek publiczny a także w firmach i instytucjach z sektora ochrony osób i mienia;

- aplikować do Wyższej Szkoły Policji;

- kontynuować edukację w cywilnych szkołach i uczelniach na kierunkach z zakresu bezpieczeństwo publiczne.

Klasa policyjna tworzona jest dla uczniów zainteresowanych dalszym kształceniem na uczelniach cywilnych oraz uczelniach resortów mundurowych. Udział w dodatkowych zajęciach (techniki interwencji służb mundurowych, samoobrona, zajęcia strzeleckie pozwoli lepiej przygotować naszych uczniów do uzyskania dodatkowych kwalifikacji w pracy w formacjach mundurowych, tj.policji, wojsku, straży granicznej, straży marszałkowskiej, biurze ochrony rządu, formacjach ochrony osób i mienia) oraz przygotować do testów sprawnościowych przy naborze do pracy w ww. służbach mundurowych.

Absolwenci klasy policyjnej otrzymają na świadectwach ukończenia szkoły wpisy o odbytych zajęciach praktycznych, kursach, certyfikatach, itp. Dodatkowo każdy otrzyma zaświadczenie o odbytych zajęciach z technik interwencji służb mundurowych, samoobrony służby policyjnej, służby straży pożarnej, zajęć praktycznych służb mundurowych i wyszkolenia strzeleckiego. Dokumenty te dają możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy naborze do ww. formacji mundurowych.

 Zapraszamy do rekrutacji