Współpraca

WSPÓŁPRACA W RAMACH KLASY WOJSKOWO-POLICYJNEJ ORAZ ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

W dniu 25 listopada 2009 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy naszą szkoła, a 15 Brygadą Zmechanizowaną w Giżycku. Celem porozumienia jest określenie zasad wzajemnej współpracy w zakresie korzystania przez szkołę z obiektów wojskowych, infrastruktury wojskowej, pomocy logistycznej, sprzętu wojskowego oraz pomocy instruktorskiej 15 BZ. 

      Współpraca będzie obejmowała wsparcie merytoryczne i logistyczne działalności partnera społecznego tj. II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. Liceum  jako partner społeczny zobowiązuje się do realizacji w/w warunków współpracy przestrzegając przepisów ogólnych oraz przepisów szczególnych regulujących tok życia wojskowego, w tym w szczególności przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie obiektów wojskowych. Ponadto zobowiązuje się do przestrzegania innych uregulowań,   w tym regulaminów, instrukcji oraz innych przepisów wewnętrznych. Jednostka wojskowa zobowiązuje się do współpracy  w w/w obszarach, udzielania wsparcia merytorycznego i logistycznego w zakresie doskonalenia wiedzy specjalistycznej, a w szczególności prezentacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego w czasie dni otwartych koszar oraz zgodnie ze zgłoszonym z miesięcznym wyprzedzeniem zapotrzebowaniem. Współpraca odbywać się będzie poprzez wyznaczony pododdział kierunkowy, tj. w oparciu o obiekty i wyposażenie dywizjonu artylerii samobieżnej w Orzyszu. Współpraca jest poszerzona o inne pododdziały i obiekty 15 Brygady Zmechanizowanej, jak również  o wykorzystanie obiektów wojskowych 15 BZ. 

Instytucje szkolenia wojskowego i policyjnego: