Historia szkoły


szkola

Historia szkoły

Protoplastą i założycielem II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce był mgr Adam Ochenkowski. Dnia 29 listopada 1993 roku Kurator Oświaty mgr inż. Ryszard Załuska podpisał zezwolenie na uruchomienie placówki z dniem 1 lutego 1994 roku z siedzibą w Ostrołęce, przy ulicy Gorbatowa 15, na czas nieokreślony. Z dniem 1 lutego 1994 roku zaczęła pracować kancelaria szkoły, prowadząc nabór uczniów do dwóch klas pierwszych o profilu ogólnym z elementami prawa i zarządzania.

Szkoła przyjęła statut, którego przepisy regulowały strukturę, zadania i sposób działania powołanej placówki oświatowej, który stanowi załącznik do zezwolenia. Właścicielem nieruchomości, w której mieści się szkoła, organem prowadzącym i dyrektorem szkoły został mgr Adam Ochenkowski. Od 1 września 2003 roku do 31.08. 2007 roku zadania organu prowadzącego powierzone były mgr Annie Ochenkowskiej, natomiast nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie - Delegatura w Ostrołęce.  II Społeczne Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce wpisane jest do ewidencji szkół niepublicznych, prowadzonych przez miasto Ostrołęka, skąd otrzymuje subwencję oświatową. Funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Adam Ochenkowski były nauczyciel techniki w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrołęce (do 1 września 1995 roku).

Pierwsi adepci - 32 uczniów, wkroczyli w szkolne ławy z dniem 1 września 1994 roku pod opieką nowozatrudnionej kadry pedagogicznej. Wychowawcami zostali: Anna Mierzejewska - klasa I a oraz Zofia Siekierska - klasa Ib. Początkowo działalność dydaktyczno-  wychowawczą prowadzona była w wynajętych pomieszczeniach (dwie sale lekcyjne, kancelaria, łazienka i korytarz) od Międzywojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr i Administracji Rządowej w Ostrołęce, ul. Gorbatowa 15.

Po półrocznej działalności szkoły, na prośbę dyrektora szkoły, odbyła się wizytacja przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Ostrołęce, w celu nadania szkole uprawnień szkoły publicznej. Wizytacja zakończyła się wydaniem z dniem 22 marca 1995 roku decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej na czas nieokreślony. Szkoła otrzymała prawo do wydawania świadectw na blankietach obowiązujących w szkołach państwowych, używania pieczęci okrągłej z godłem państwowym oraz przeprowadzania egzaminu dojrzałości.

W związku z faktem, iż szkoła rozwijała się prężnie, a młodzieży była zainteresowana kształceniem w tym liceum, zmieniono lokalizację szkoły, przenosząc siedzibę z dniem 1 września 1995 roku do budynku przy ul. Prądzyńskiego 5. Nieruchomość wraz z działką jest własnością prywatną Dyrektora Szkoły. Na parterze  budynku usytuowane są trzy klasy lekcyjne, pokój nauczycielski, łazienka, korytarz, szatnia, kancelaria, gabinet dyrektora oraz pomieszczenie przeznaczone na sklepik uczniowski. Biblioteka, przebieralnia sportowa i sala gimnastyczna mieszczą się w tylnej części budynku. Na piętrze zaś znajduje się sześć klas lekcyjnych, gabinet pielęgniarki i łazienka. Pracownia komputerowa i multimedialna usytuowane są na poddaszu. Ówczesne warunki szkoły sprzyjały właściwemu rozwojowi pracy dydaktyczno - wychowawczej, dodatkowo doposażano klasopracownie w pomoce naukowe i na bieżąco prowadzono modernizację obiektu. Duży wkład w pierwotnym etapie rozwoju szkoły mieli  sponsorzy, a także rodzice, finansując zakup najpotrzebniejszych przedmiotów i materiałów.

27 października 1995 roku w trakcie wizytacji szkoły prowadzonej przez st. wiz. KO mgr Krystynę Zadrożną,  zrodził się pomysł wyboru Patrona Szkoły. Toczące rozmowy wyłaniały postać papieża Jana Pawła II, Jana Kochanowskiego, lecz najlepszą kandydaturą, którą zaakceptowała społeczność uczniowska, rada pedagogiczna oraz rodzice, okazał się wielki podróżnik Toni Halik, którego mottem życiowym były słowa: Życie jest największą przygodą. Z przyszłym Patronem Szkoły skontaktował się mgr Adam Ochenkowski. W trakcie rozmowy telefonicznej prowadzonej najpierw z panią Elżbietą Dzikowską, później z Antonim Halikiem, w celu wyrażenia zgody na objęcie patronatu nad szkołą, padły słowa aprobaty i zadowolenia: most w Brazylii mam mojego imienia, grotę w Argentynie, ale szkoły nie mam, więc się zgadzam. II SLO to pierwsza szkoła na terenie kraju, która przyjęła za patrona Toniego Halika.

Pierwsze spotkanie z Patronem- Mieczysławem Sędzimirem Antonim Halikiem odbyło się 25-27 stycznia 1996 roku na terenie szkoły i poza nią. Odbyły się spotkania z klasami, kulig w Lelisie z ogniskiem, występy zespołów ludowych, uroczysta kolacja w Inter Hotelu. Pierwsza wizyta Halika zmobilizowała społeczność szkolną do zorganizowania uroczystości nadania szkole imienia, która odbyło się 31 maja 1996 roku w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, ul. Gorbatowa 15, w miejscu, w którym szkoła rozpoczynała karierę edukacyjną.

Do istotnym wydarzeń z życia szkoły - II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce- zaliczyć należy pierwszy egzamin dojrzałości, który odbył się 5-6 maja 1998 roku. Przystąpiło do niego 21 abiturientów. Wszyscy abiturienci zdali jeden z najważniejszych w ich życiu sprawdzianów, otwierający szanse dalszej edukacji. 
Pod koniec ostatnich, ustnych egzaminów dojrzałości dotarła wiadomość telefoniczna Warszawy, że dnia 23 maja 1998 o godzinie 14.15 zakończył swe życie  Patron Tony Halik.

28 maja 1998 roku cała społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

W piątą rocznicę funkcjonowania szkoły, a pierwszą rocznicę śmierci Patrona w dniu 28 maja 1999 roku, z udziałem żony Elżbiety Dzikowskiej, odbyła się uroczystość wręczenia szkole sztandaru. Co roku, data 28 maja zarezerwowana jest na obchody Dnia Patrona Szkoły, a raz w roku uczniowie wraz z kadrą pedagogiczną odwiedzają grób Patrona. Dyrektor szkoły utrzymuje stały kontakt z panią Elżbietą Dzikowską, która uczestnicy w uroczystościach związane z osobą Toniego Halika np. nadania imienia Toniego Halika innym szkołom, Regaty o Memoriał Toniego Halika w Chałupach, XV- lecie obchodów istnienia II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce czy XX- lecie szkoły.

Do chwili obecnej dziesięciu prymusów otrzymało nagrodę ufundowaną przez Toniego Halika - wakacyjny wyjazd do Oxfordu (Patrycja Wilczyńska - 1996r, Robert Domasik - 1997r, Aneta Gocłowska - 1998r, Katarzyna Kraska - 1999r, Daria Piersa - 2002r. Monika Konopka - 2012r., Katarzyna Baczewska i Przemysław Deptuła - 2013r., Marlena Walczak – 2014r., Konrad Gut – 2016r.). W roku 1998 - 1999 dwóch uczniów wygrało Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Prawach Człowieka - Rządy, Prawa, Demokracja w Toruniu - Wojciech Domański - 1998 rok, Dariusz Kowalczyk - 1999 rok - otrzymali indeks na prawo w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W okresie działalności szkoły zorganizowano 12rajdów Nadnarwiańskim Szlakiem trasą Ostrołęka - Nowogród dla uczniów ostrołęckich szkół. Placówka była inicjatorem wielu obozów wypoczynkowych dla uczniów ostrołęckich szkół np. w Gdańsku, Gorzewie k/Płocka, Międzyzdrojach, Rabce Zdrój, Humennem na Słowacji.

Liczne wycieczki krajoznawcze na stały wpisały się w historię szkoły noszącej imię tak wielkiego podróżnika.  Uczniowie wraz z opiekunami zwiedzali Litwę i polskie zakątki: Mazury, Malbork, Gdańsk, Ciechanów, Opinogóra, Toruń, Warszawa, Lublin itp.

W 1998 szkoła zorganizowała I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Prawie, który od VII edycji zyskał miano konkursu krajowego, zaś w roku szkolnym 2007-2008 stał się Ogólnopolską Olimpiadą Wiedzy o Prawie. Uczeń Patryk Dobkowski zajął III miejsce w VIII edycji konkursu, a w XI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawie finalistą został Paweł Astasiewicz. Do 2017r. zorganizowano 19 edycji Olipiady, a 8 uniwersytetów i uczelni przyjmuje laureatów poza postępowaniem kwalifikacyjnym.

W roku szkolnym 2008/2009 utworzono pierwszą klasę o profilu wojskowo- policyjnym, a 25 listopada 2009 r. zostało podpisane porozumienie nr 160/2009 pomiędzy szkołą a 15 Brygadą Zmechanizowaną w Giżycku. Na podstawie § 8 załącznika do decyzji Nr 187 / MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi zawarto porozumienie pomiędzy wymienionymi powyżej podmiotami, zwanymi dalej stronami porozumienia. Celem porozumienia stało się określenie zasad wzajemnej współpracy w zakresie korzystania przez szkołę z obiektów wojskowych, infrastruktury wojskowej, pomocy logistycznej, sprzętu wojskowego oraz pomocy instruktorskiej 15 BZ. Współpraca obejmuje wsparcie merytoryczne i logistyczne działalności partnera społecznego-  II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. Szkoła jako partner społeczny zobowiązuje się do realizacji w/w warunków współpracy przestrzegając przepisów ogólnych oraz przepisów szczególnych regulujących tok życia wojskowego, w tym w szczególności przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie obiektów wojskowych. Ponadto zobowiązuje się do przestrzegania innych uregulowań, w tym regulaminów, instrukcji oraz innych przepisów wewnętrznych. Jednostka wojskowa zobowiązuje się do współpracy w w/w obszarach, udzielania wsparcia merytorycznego i logistycznego w zakresie doskonalenia wiedzy specjalistycznej, a w szczególności prezentacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego w czasie dni otwartych koszar oraz zgodnie ze zgłoszonym z miesięcznym wyprzedzeniem zapotrzebowaniem. Współpraca odbywać się będzie poprzez wyznaczony pododdział kierunkowy, tj. w oparciu o obiekty i wyposażenie dywizjonu artylerii samobieżnej w Orzyszu. Współpraca jest poszerzona o inne pododdziały i obiekty 15 Brygady Zmechanizowanej, jak również o wykorzystanie obiektów wojskowych 15 BZ oraz 8 Szczycieńskiego Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu.

Instytucje, z którymi II SLO nawiązało współpracę w ramach klas wojskowo- policyjnych: Jednostka Wojskowa w Komorowie, Komenda Miejska Policji w Ostrołęce, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce, Straż Miejska w Ostrołęce, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce, Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce, Komenda Miejska Straży Pożarnej w Ostrołęce, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Ministerstwo Obrony Narodowej, Strzelnica Sportowa w Troszynie, Zakład Karny w Przytułach Starych.

W 2010 roku odbył się pierwszy obóz taktyczny w Orzyszu, który jest ukoronowaniem zajęć teoretycznego nauczania przedmiotów wojskowych. Tradycja ta do chwili obecnej jest kultywowana.

17 kwietnia 2013r. II SLO im. Toniego Halika w Ostrołęce podpisało porozumienie z Akademią Obrony Narodowej (obecnie Akademia Sztuki Wojennej) celem objęcia patronatem klasy mundurowe.

Podczas ogniobrania, zorganizowanego w ramach ogólnopolskiego biwaku klas mundurowych w AON w Rembertowie prezydent RP Bronisław Komorowski złożył obietnicę przyjęcia w Pałacu Prezydenckim jednej z wyróżniających się szkół. Słowa dotrzymał.

Do przyrzeczonej wizyty doszło 19 listopada 2013r. Laureatami tej niecodziennej nagrody byli uczniowie i nauczyciele II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce.

Uczniowie zwiedzili Pałac, a w szczególności sale reprezentacyjne, w których organizowane są najważniejsze uroczystości państwowe i międzynarodowe. Szczególne wrażenie na odwiedzających zrobiła kaplica prezydencka oraz sala kolumnowa. Następnie udali się do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Tam w sali konferencyjnej, do której rzadko zapraszane są osoby postronne, z zadaniami, strukturą BBN, a w szczególności z kulisami tworzenia „Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego RP” uczniów zapoznał zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Strategicznych. Zaszczytem dla wszystkich było spotkanie z szefem BBN Stanisławem Koziejem. W trakcie spotkania uczniowie zadawali szefowi Biura niezwykle intrygujące i nadspodziewanie dojrzałe pytania, związane z bezpieczeństwem narodowym, a w szczególności związane z potrzebami tworzenia bezpieczeństwa terytorialnego w oparciu o lokalne struktury niemilitarne. Spotkanie zakończyło się wręczeniem przez ministra Kozieja „Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego RP” wyróżniającym się uczniom: Przemysławowi Deptule, Damianowi Bartkowskiemu oraz Robertowi Czajkowskiemu. Wszyscy otrzymali osobiste egzemplarze z autografami ministra. Księgę otrzymał również dyrektor Adam Ochenkowski oraz mjr Wiesław Białczak nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.

Uczniowie z Ostrołęki odwiedzili Pałac Prezydencki i BBN, do których zostali zaproszeni przez prezydenta RP – honorowego gościa zlotu klas mundurowych, zorganizowanego przez AON w dniach 16-19 maja 2013r. Była to jedna z blisko 200 klas, które wzięły udział w biwaku, którego celem była promocja edukacji obronnej.

Więcej informacji zawiera monografia naszej szkoły:

Monografia II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce