Klasy mundurowe

PROFIL WOJSKOWO-POLICYJNY

AKT ŚLUBOWANIA

Ja, uczeń II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce świadom podejmowanych obowiązków kadeta klasy wojskowo – policyjnej ślubuję:

- służyć społeczności szkolnej,

- przestrzegać regulaminu szkoły,

- wspierać słabszych i potrzebujących,

- stać na straży honoru,

- dbać o godność i dobre imię szkoły,

- strzec honoru kadeta oraz przestrzegać zasad etyki służb mundurowych.

Wykonując powierzone mi zadania ślubuję przestrzegać prawa i dyscypliny służbowej, przeciwstawiać się przejawom agresji i nietolerancji oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję postępować honorowo i zgodnie z zasadami dobrych obyczajów, mając zawsze na względzie szacunek dla innych ludzi.

Tak mi dopomóż Bóg.